Avtal och dokument

På denna sida finner ni översiktlig information om några av de olika avtal och dokument som vi erbjuder. Via länkarna kan ni snabbt, tryggt och enkelt beställa avtal och dokument för just era behov.

Alla avtal och dokument skapas av utbildade och erfarna jurister utifrån de val ni gör i tjänsten. Vårt mål är att leverera era avtal och dokument inom 24 timmar varje vardag från det att er betalning har gått igenom. Betalning sker tryggt och snabbt via Swish.

Om någonting känns komplicerat eller svårt tveka inte att höra av er till vår kundtjänst. Vi svarar så snart vi hinner dagtid måndag till fredag.

Juridisk behovsanalys

Vet ni inte vad ni behöver för att t.ex. känna er trygga i er relation, hur ni skall försäkra er om barnens ekonomiska trygghet eller hur en ny livssituation kan påverka juridiken i ert liv. Få en kostnadsfri “livsbesiktning”av oss. Vi ger er råd och förslag utifrån er situation och hjälper er ta fram det som behövs för att ni skall känna er trygga.

Livsbesiktning

Samboavtal

Samboavtal används då sambor av någon anledning vill ändra utfallet av en framtida bodelning. Huvudregeln är annars att all samboegendom delas lika mellan samborna efter avdrag för skulder. Likaväl som att hålla undan egendom från en framtida bodelning så kan samboavtalet också användas för att bestämma att egendom skall ingå i en framtida bodelning. Samboavtal kombineras ofta med skuldebrev t.ex. för att jämna ut om samborna har gått in med olika stor kontantinsats vid bostadsköp.

Samboavtal

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal som ingås mellan två personer som är gifta eller som skall gifta sig. Avtalet används vanligen för att undanhålla egendom från en eventuell framtida bodelning. Äktenskapsförord kan ändra egendoms karaktär från enskild egendom till giftorättsgods och tvärtom. Ett äktenskapsförord är enda sättet för ett par att själva bestämma vad som skall vara enskild egendom och vad som skall vara giftorättsgods inom äktenskapet.

Äktenskapsförord

Gåvobrev

Ett gåvobrev används då man vill skänka något till någon, ofta kanske till sina barn. För lös egendom (förutom bostadsrätt) krävs inget gåvobrev för att gåvan skall vara giltig. Men det rekommenderas för gåvor av större värde. Om gåvan skall förknippas med villkor krävs alltid gåvobrev.

En bostadsrätt kan överlåtas genom gåva och kräver då att skriftligt gåvobrev upprättas och skickas till bostadsrättsföreningen. Regler kring fastighetsförvärv finns i Jordabalken. För att ge bort en fastighet eller del av en fastighet behövs alltid ett skriftligt gåvobrev. Gåvobrevet skall också registreras hos lantmäteriet för att den nya ägaren skall kunna få lagfart. I vissa fall krävs också samtycke av en partner för att gåvan skall kunna fullgöras.

Gåvobrev

Gåvobrev, fastighet

Gåvobrev, bostadsrätt

Eget testamente eller inbördes testamente

Ett testamente är enda sättet att reglera hur ens egendom skall fördelas efter sin död. Genom ett testamente kan man i detalj bestämma vem som skall få vad och hur egendomen skall få användas. Genom ett inbördes testamente kan två parter bestämma att testamentera till varandra. Detta används ofta i samboförhållanden eftersom sambos inte ärver varandra. Det är också särskilt viktigt i äktenskap då det finns särkullsbarn.

Eftersom möjligheten att upprätta villkor i ett testamente är långtgående kan det i många fall rekommenderas att man bokar tid för juristhjälp givetvis erbjuder vi detta till förmånliga priser.

Eget testamente

Inbördes testamente

Fullmakt

En fullmakt intygar att en person har rätt att göra saker för en annan persons räkning. Fullmakter kan upprättas för en mängd olika ändamål eller att för att gälla generellt.

Fullmakt

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakten är en fullmakt som upprättas för att träda i kraft vid en punkt i framtiden då den som upprättat fullmakten inte längre kan hantera sina egna angelägenheter på grund av sjukdom eller liknande. Fullmakten kan vara ett alternativ till god man eller förvaltare och kan ge den som upprättat fullmakten ökat självbestämmande.

Framtidsfullmakt

Skuldebrev

Skuldebrev behövs när du skall låna ut pengar privat och vill känna dig trygg. Skuldebrevet berättigar dig till betalning och är ett bevis på att någon har en skuld till dig. Skuldebrevet kan innehålla skuldränta, avbetalningsplan, dröjsmålsränta m.m.

Det är vanligt att den ena parten lägger in större andel i insats när ett par t.ex. köper sin första bostad tillsammans. Kanske har den ena parten sålt sin tidigare bostad och har därför ett större ekonomiskt utrymme. Den part som lägger in den större delen av insatsen tar i dessa fall en risk. Oavsett orsaken till den ekonomiska snedfördelningen så kan ett skuldebrev användas för att jämna ut olikheterna så att ingen av parterna riskerar att göra en ekonomisk vinst på den andres bekostnad.

Skuldebrevet kombineras ofta med samboavtal för att rättsverkningarna skall bli som avsett.

Skuldebrev, privatlån

Skuldebrev, olika insats vid bostadsköp

Köpeavtal, fastighet eller bostadsrätt

Fastighetsköp regleras i Jordabalken. Ett köpeavtal angående köp av fastighet måste vara skriftligt. Köpet skall också registreras hos lantmäteriet för att köparen skall kunna få lagfart på fastigheten.

Köp av bostadsrätt är att betrakta som köp av lös egendom men precis som vid fastighet krävs ett skriftligt köpeavtal. Köpet skall också registreras hos bostadsrättsföreningen och köparen skall ansöka om medlemskap hos föreningen.

Köpeavtal, fastighet

Köpeavtal, bostadsrätt

Bodelningsavtal

Ett bodelningsavtal skall i ett fall upprättas men kan och bör även i andra fall upprättas. Efter en äktenskapsskillnad skall en bodelning göras. Bodelning efter ett äktenskap kan göras redan under betänketiden om en sådan är aktuell, vilket alltid är fallet om det paret har barn under 16 år . Det som skall bodelas är den egendom och de skulder som fanns på dagen för ansökan om skilsmässa.

En bodelning kan också göras under ett pågående äktenskap. Syftet med en sådan bodelning är att klargöra, eller ändra ägandet egendom inom äktenskapet. En bodelning inom äktenskapet skall föregås av en anmälan till skatteverket.

Efter ett samboförhållande skall en bodelning göras om någon av parterna vill det. Den sambo som önskar att en bodelning skall göras måste begära det inom ett år från det att samboförhållandet upphörde.

Bodelning, sambo

Bodelning, skilsmässa

Bodelning inom äktenskapet

Ansökan om bodelningsförrättare

Övriga avtal

Om ert behov av avtal inte finns bland de som vi för tillfället erbjuder på hemsidan så betyder inte det att vi inte kan hjälpa er. Troligen kan vi ta fram de avtal du behöver. Ställ en fråga så återkommer vi med besked och en offert.

Övriga avtal

Juristhjälp

Om ni vill ha en mer traditionell juridisk rådgivning och biträde så erbjuder vi det till förmånligt pris. Debiteringen sker då antingen till fast pris eller per timme som brukligt i branschen och vårt arvode följer vid timdebitering den statliga rättshjälpstaxan. Det finns också i vissa fall möjlighet att få den största delen av kostnaden genom ert försäkringsbolag eller rättshjälp. Förutsättningarna är dock olika i varje enskilt fall så hör gärna av er så berättar vi mer.

Juristhjälp