Köpeavtal, fastighet, 1 595 SEK

Fastighetsköp regleras i Jordabalken. Ett köpeavtal angående köp av fastighet måste vara skriftligt. Köpet skall också registreras hos lantmäteriet för att köparen skall kunna få lagfart på fastigheten.

Lantmäteriet tar ut en avgift och ett fastighetsköp utlöser normalt sett också skattekonsekvenser. Eventuella skatter och avgifter till myndigheter inkluderas inte i vårt pris.

Du bekräftar köpet längst ned i formuläret.
Ange fastighetens beteckning, om fler än en fastighet säljs ange beteckningarna åtskilda av kommatecken
Ange kommun där fastigheten är belägen.
Ange postadress till fastigheten om sådan finns
Ange hur stor fastigheten är i kvm om fler än en fastighet säljs ange fastigheternas storlek åtskilda av kommatecken
Ange totala boarean i kvm
Ange datum
Ange totalt belopp i SEK
Ange det konto till vilket köpeskillingen skall betalas
Ange sista datum för betalning av handpenning
Ange totalt belopp i SEK
Ange det konto till vilket handpenningen skall betalas om annat än tidigare angivet.
Ange eventuellt lånebelopp
Ange eventuella lånenummer för de lån som åvilar fastigheten om flera lån åtskilj lånenumren med kommatecken.
Ange datum, eller ange att lånen tas över vid tillträdet
Notera att köparen har en långtgående undersökningsplikt vid köp av fastighet. Men att denna i vissa fall kan reduceras bl.a. på grund av uttalanden som säljaren gör.
Säljaren upplyser köparen om att fastigheten har dessa brister. Har fastigheten inga brister skriv; säljaren känner ej till några brister
Ange om säljaren åtar sig att åtgärda brister eller/utföra reparationer och dylikt på fastigheten.
Ange datum
Ange om aktuellt, t.ex. en annan fastighet har rätt att ta väg över fastigheten eller att ha brunn på fastigheten m.m. Säljaren har normalt upplysningsplikt om detta.
Ange om aktuellt, t.ex. någon har rätt att nyttja del av fastigheten på visst sätt. Säljaren har normalt upplysningsplikt om detta.
Klicka i ovan om aktuellt. Obs! Säljaren har upplysningsplikt om eventuella rättsliga fel.
Ange om aktuellt, kan t.ex. vara myndighetskrav som måste uppfyllas m.m. Detta ingår i säljarens upplysningsplikt.
Ange eventuella servitut och nyttjanderätter som följer med fastigheten och ger fastighetsägaren rätt att nyttja del av annan fastighet.
Ange. t.ex. om bygglov inte behövts eller om säljaren känt till att vissa byggnader uppförts med bygglov och andra inte. Ange också, om aktuellt, huruvida mark som ändrats har gjort det med marklov eller ej
Ange om säljaren lämnar övriga garantier.
Ange övriga villkor för köpets fullbordan. Notera dock att bl.a. jordabalkens regler begränsar möjligheterna att sätta upp villkor. Om ni är osäkra rekommenderas att ni tar hjälp. Ni får juristhjälp av oss här https://juristavtal.se/juristhjalp/
Är det något ytterligare ni vill meddela oss kring ert avtal, vänligen gör det i denna ruta.
Alla priser är angivna ink. moms.
Obs! Ange ert personnummer vid betalning!